STIPENDIA, ŠKOLNÉ A PŘEDMĚTY

Předměty

Určitě vás zajímá, co vše budete učit. Rozpis jednotlivých předmětů naleznete v učebním plánu.

Učební plán

Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Odborná angličtina 1 1 2
Základy společenských věd 3 2 5
Základy přírodních věd 2 2 2 6
Matematika 4 4 4 4 16
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 1 2 3
Hardware 3 2 5
Aplikační software 2 2 2 2 8
Počítačové systémy 2 2 3 3 10
Programování 3 4 4 5

16
Databáze 2 2 2 6
Webové aplikace 3 4 4 5 16
Celkem 32 32 32 32 128
 

Níže najdete rozpis hlavních předmětů, kolik hodin jim budeme věnovat za celé studium a taky co se v nich bude probírat.

 

Aplikační software
počet vyučovacích hodin na studium: 256

V předmětu aplikační software se studenti seznámí s aplikacemi, které nejsou náplní ostatních odborných předmětů a jsou důležité pro jejich další profesní život. Obsahem předmětu je práce v aplikacích různých softwarových firem a různého účelu. Studenti se tak seznámí s celou šíří aplikačního software, a získají přehled o možnostech a systému práce těchto programů. Hlavním cílem je získání znalostí a dovedností ve všech základních aplikacích.

 

Programování
počet vyučovacích hodin na studium: 508

Předmět programování je zaměřen na to, aby žáci zvládli problematiku analýzy a algoritmizace úloh – vytvoření, zobrazení algoritmu a přepis do programovacího jazyka. Žáci se seznamují s moderními programovacími metodami a programovacími jazyky, vytvářejí aplikace.

K pochopení problematiky algoritmizace a programování je využito vizuální programovací Vizual Studio, jehož základem je vyšší programovací jazyk C#. Studenti se seznamují s tvorbou zdrojového kódu, způsoby jeho překladu a ladění. Učí se používat základní datové typy, řídící příkazy programu a používají vizuální komponenty. Studentům vysvětlen princip a vlastnosti objektově orientovaného programování. Výuka je z části teoretická, na praktické procvičování jsou studenti rozděleni do skupin k počítačům. Průběžně jsou do výuky zařazovány praktické projekty řešené samostatně nebo ve skupině. Důraz je kladen na splnění požadavků zadání projektu, ošetření chybových stavů a celkovou uživatelskou přívětivost programu. Studenti se tak dostávají k řešení reálných problémů z praxe, porovnávají své výsledky a pozitivně se tím motivují k další práci.

 

Databáze
počet vyučovacích hodin na studium: 198

Databázové systémy jsou nejvíce rozšířené aplikace v prostředí PC a jejich sítí. Cílem předmětu je ukázat tvorbu a fungování databázových systémů v celé jejich šíři. Studenti se seznámí s jednotlivými základními objekty databázových systémů a pochopí základní vazby mezi nimi. Poznají úlohu jednotlivých objektů v systému databázové aplikace, naučí se rozdělit zadání databázové aplikace do logických celků a řešit jednotlivé části aplikace použitím objektů, které budou nejvýhodnější jak z hlediska projektanta databáze, tak z hlediska jejího uživatele.

Základním stavebním prvkem a úložištěm dat je v databázových systémech tabulka. Studenti se seznámí se základními pravidly návrhu tabulek a vztahů mezi nimi, a dokáží tyto poznatky aplikovat při tvorbě relačních databází tak, aby omezili na nejvyšší možnou míru redundanci dat a vytvořili otevřený systém, který bude vyhovovat současnému zadání a nebude bránit případným aktualizacím a rozšířením systému.

Databázové systémy jsou orientovány na oblast relačních databází a vytváření databázových aplikací. Žáci se seznámí s teorií databázových systémů, s metodami analýzy a následně tvorby databáze. Dále je učivo zaměřeno na práci v SQL, vývoj databázových aplikací v prostředí relačního databázového systému a na vytváření webových aplikací s pomocí skriptovacího jazyka

 

Hardware
počet vyučovacích hodin na studium: 168

Hardware je základním předmětem vzdělání, jehož prostřednictvím se žáci seznamují s technickým vybavením počítačů. Předmět je koncipován tak, aby se žáci seznámili s hardwarovým vybavením všech druhů počítačů a jejich příslušenstvím, bez ohledu na předchozí znalosti z této oblasti. Cílem předmětu je naučit žáky orientovat se v technické stránce jednotlivých komponent počítačů a všech dalších zařízení, které jsou v této oblasti využívány. Žák bude schopen vysvětlit a orientovat se ve stávajícím stavu technického vybavení počítačů a s ohledem na velmi rychlý vývoj v této oblasti bude umět vyhledávat nejnovější informace, kterými si bude doplňovat vědomosti získané studiem. Tyto informace bude získávat především na internetu, ale i studiem odborných časopisů. Žák bude schopen prakticky s použitím dílčích komponent sestavit počítač, vybavit ho základním softwarem a uvést ho do chodu. Také bude prakticky umět přidávat nebo odebírat jednotlivé komponenty počítače a diagnostikovat základní poruchy.

 

Počítačové systémy
počet vyučovacích hodin na studium: 318

Cílem předmětu počítačové systémy je seznámit žáka s problematikou operačních systémů a počítačových sítí. Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností při jejich instalaci, konfiguraci a správě. Žák se naučí rozlišovat jednotlivé druhy sítí podle jejich topologie a taxonomie a porozumět principům komunikace v síti.

Žák se naučí navrhovat a realizovat jednoduchou počítačovou síť s využitím aktivních a pasivních prvků, orientuje se v technickém vybavení počítačové sítě. Žák se naučí nakonfigurovat a připojit počítač k lokální síti i k síti internet. Žák zvládne principy adresace a routování v počítačových sítích. Umí nakonfigurovat sdílení periferních zařízení a sdílení připojení k Internetu v lokální počítačové síti. Rozlišuje jednotlivé typy připojení k internetu.

Počítačové sítě poskytují žákům přehled o základní koncepci počítačových sítí vycházející z modelu ISO/OSI a modelu TCP/IP. Žáci se učí orientovat v hardware počítačových sítí, síťových technologiích, protokolech a standardech tak, aby dokázali navrhnout síť, konfigurovat síťové služby, zajistit bezpečnost počítačové sítě.

 

Webové aplikace
počet vyučovacích hodin za studium: 508

Webové aplikace představují v současné době základní směr v rozvoji informačních technologií. Cílem tohoto vzdělávání je seznámit žáky s moderními postupy tvorby statických a dynamických webových stránek.

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli vytvořit validní www stránky v souladu s platnými standardy a pravidly přístupnosti webu, stránky optimalizované pro různé prohlížeče. Zároveň aby byli schopni navrhnout web vyvážený z hlediska obsahu i grafického vzhledu.

Předmět webové aplikace vychází z obsahového okruhu programování a vývoj aplikací a je koncipován jako jeden z profilových odborných předmětů s vazbou na ostatní odborné složky vzdělávání. Učivo je členěno do celků, které v dané posloupnosti představují obsahově a logicky uspořádaný systém.

 

Stipendia

Prospěchové stipendium

Studentům může být z prostředků školy přiznáno prospěchové stipendium za výborné studijní výsledky. Prospěchové stipendium přiznává ředitel školy studentům od 2. pololetí I. ročníku do konce studia, kteří dosáhli v předchozím pololetí studia studijní průměr do 1,50.

Stipendium za reprezentaci školy

Studentům může být z prostředků školy přiznáno stipendium za reprezentaci školy v odborných soutěžích. Stipendium přiznává ředitel školy studentům od 2. pololetí I. ročníku do konce studia, kteří dosáhli v předchozím pololetí studia výborných výsledků v soutěžích regionálního, krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru.

Stipendium za práci pro školu

Studentům může být z prostředků školy přiznáno stipendium za práci pro školu. Stipendium přiznává ředitel školy studentům od II. ročníku do konce studia, kteří se výrazným způsobem podílejí na získávání a náboru nových uchazečů o studium.

 

Školné

ZÁKLADNÍ CENA

Pro žáky nastupující ve školním roce 2023/2024 a později je výše školného 12 000 Kč
Možnosti platby
Platba v celé výši – do 15.9.
Platba na dvě splátky – 1. splátka ve výši 6 000 Kč 15.9. 2. splátka ve výši 6 000 Kč do 15.2.
Měsíční splátky – vždy do 15. dne v měsíci (září až červen) ve výši 1 400 Kč.

Pro žáky, kteří nastoupili ve školní roce 2022/2023 a dříve, je výše školného 10 000 Kč
Možnosti platby
Platba v celé výši – do 15.9.
Platba na dvě splátky – 1. splátka ve výši 5 000 Kč 15.9. 2. splátka ve výši 5 000 Kč do 15.2.
Měsíční splátky – vždy do 15. dne v měsíci (září až červen) ve výši 1 100 Kč.

O úhradu formou měsíčních splátek je nutno písemně požádat do 5. dne prvního měsíce daného pololetí školního roku.

Dnem úhrady je den připsání částky na účet školy.

Platební výměr je nedílnou součástí smlouvy o studiu.

 

Bankovní spojení: Fio Banka a.s., číslo účtu: 2201921948/2010
Forma úhrady:

  1. převodem z účtu
  2. vkladem hotovosti na účet v kterékoli pobočce bank
  3. poštovní složenkou typu C

Variabilní symbol: rodné číslo studenta (bez lomítka)
Konstantní symbol: 0308 – při platbě formou a 0179 – při platbě formou b

Jako doklad o úhradě slouží výpis z účtu (forma a) nebo kopie pokladní nebo poštovní složenky (forma b, c). Ten je student povinen v případě vyzvání předložit. (Dokladem o úhradě není příkaz k úhradě).

 

Co získáváte za školné:

Další služby jsou nad rámec školného.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít