Školská rada

Školská rada se podílí na správě školy. Má 3 členy, jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho člena volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří:

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jeho uskutečňování,

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

- schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

- podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele

Členové školské rady:

Šárka Hellerová - zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých - předseda

Mgr. Marcela Adamovská - zvolen z řad pedagogických pracovníků školy - člen

Ing. Michaela Weirichová - jmenován zřizovatelem - člen