Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce Mgr. Naďa Tománková:

- spolupracuje a komunikuje s rodiči v rámci třídních a konzultačních schůzek a individuálních pohovorů

- spolupracuje s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při individuálním přístupu ke studentům problémovým, zdravotně nebo sociálně handicapovaným a v  neposlední řadě i nadaným

- provádí individuální pohovory se  studenty i rodiči problémových a zdravotně postižených žáků

- zve studenty a jejich rodiče k projednávání špatných studijních nebo kázeňských výsledků

- spolupracuje s odborníky s pedagogicko psychologické poradny

- dohlíží nad zohledněním studentů s těmito specifickými vývojovými poruchami učení

- předává informace z oblasti výchovného poradenství všem pedagogickým pracovníkům

 

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence Mgr. Naďa Tománková:

- připravuje školní preventivní strategií na daný školní rok

- podílí se na organizací adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníků

- zaměřuje se na prevenci v oblasti závislostí, šikany, záškoláctví, kriminality apod.

- shromažďuje aktuální informační materiály k problematice prevence

- navrhuje a zajišťuje besedy a aktivity školy

- spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Orlové

 

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:
- středa:  10.15 - 11.00 hod.
- čtvrtek: 09.25 - 10.15 hod.
- mimo určený čas po ústní dohodě
Telefon:
- 596 514 400, 603 219 193