Důkladně a pomalu – nabídka počítačových kurzů

Obecné informace

Kurzy budou probíhat dvakrát týdně ve čtyřhodinových  blocích. Účastníci si mohou vybrat dobu konání výuky ze dvou variant

1. od 14:00 – 15:30; 10 minut přestávka; 15:40 – 17:10

2. od 15:00 – 16:30; 10 minut přestávka; 16:40 – 18:10

Každý denní blok výuky bude rozdělen do tří hodin probírání a procvičování nové látky, a poslední hodiny samostatné práce s možností konzultace lektora. K procvičování probraného učiva dostanou účastníci kurzu příklady na procvičování domů. Vypracované příklady přinesou ke konzultaci lektorovi na další vyučovací blok. Úspěšné  ukončení kurzu bude podmíněno odevzdáním všech zadání procvičovacích příkladů. Poslední vyučovací blok bude určen na hodnocení závěrečné práce lektorem a předání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Účastník obdrží učebnici v elektronické  podobě  a po dobu kurzu může konzultovat v lektorem přes E-mail.

Přihlásit se můžet mailem na adrese skola@nosch.cz

V přihlášce stačí uvést Vaše údaje a číslo kurzu, o jeho zahájení budete průběžně informováni.

 

K01  Formuláře ve Wordu a Excelu

 Obsahem kurzu je  tvorba šablon s formulářovými prvky ve Wordu a excelu. Požadované znalosti – základní práce ve Wordu – formátování písma a odstavce, práce se soubory. Základní práce v Excelu – vytváření a kopírování vzorců, formátování buněk.

Číslo bloku

Náplň

1.

Styly a šablony. Formátování dokumentu pomocí vlastních stylů, vytváření , ukládání a používání jednoduchých šablon v prostředí textového editoru. Veřejné a vlastní šablony

2.

Vytváření  šablon s formulářovými prvky – formátování textových polí, zaškrtávací tlačítka, výpočty v tabulkách. Uzamčené a neuzamčené formuláře.

3.

Formuláře v prostředí tabulkového kalkulátoru. Ovládací prvky, uzamykání buněk a listů, skryté vzorce. 

4.

Seznamy a databázové funkce, logické funkce, grafy. Zadání závěrečné práce.

5.

Individuální vyhodnocení závěrečné práce a ukončení kurzu.

Počet hodin: 17                                           Cena kurzu: 1 160,- Kč (60 Kč/hod)      Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 3 700,- ÷ 4 500,-                               škola: 2 100,- ÷ 11 300,-

 

K02  Hromadná korespondence ve Wordu

Obsahem kurzu je tvorba formulářů s vloženými daty. Data mohou být  uložena v tabulce ve Wordu nebo v sešitě Excelu. Pomocí textu s vloženými daty se v kurzu naučíte vytvářet adresné dopisy a formuláře, katalogy, štítky, obálky a seznamy. Požadované znalosti – základní práce ve Wordu – formátování písma a odstavce, práce se soubory.

Číslo bloku

Náplň

1.

Tvorba jednoduchého formuláře a jeho dat. Ukládání dat, vkládání dat do formuláře, tisk a slučování dokumentů. Základní principy efektivního ukládání dat v souborovém systému.

2.

Vytváření dat v prostředí  Excelu, propojení těchto dat s formulářem ve Wordu, řazení a filtrování dat. Přenos dat mezi  prostředím Excelu a Wordu.

3.

Data jako csv (Comma-separated values) soubory. Vytváření katalogů, seznamů, štítků a obálek. Zadání závěrečné práce.

4.

Individuální vyhodnocení závěrečné práce a ukončení kurzu.

Počet hodin: 13                                           Cena kurzu: 980,- Kč (60 Kč/hod)        Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 3 100,- ÷ 3 900,-                               škola: 1 800,- ÷ 8 840,-

K03  Jednoduché databáze v Excelu

Obsahem kurzu je vytvoření jednoduché databázové tabulky, používání pomůcek při vypisování  a editace dat.  Účastníci kurzu  budou seznámení se základní teorií tvorby a využívání databází v praxi.

Číslo bloku

Náplň

1.

Vytvoření databáze, základní principy, použití formuláře při editaci dat. Seznamy, automatický filtr, řazení databází.

2.

Kritéria pro výběr dat, logické výrazy a spojky, vytváření rozšířených seznamů. Obecné agregační funkce a databázové agregační funkce.

3.

Souhrny, skupiny a seznamy – nástroje pro práci se strukturovanými daty.

4.

Kontingenční tabulky a grafy. Zadání závěrečné práce.

5.

Individuální vyhodnocení závěrečné práce a ukončení kurzu.

Počet hodin: 17                                           Cena kurzu: 1 160,- Kč (60 Kč/hod)     Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 3 100,- ÷ 3 900,-                               škola: 1 800,- ÷ 8 840,-

 

K04  Jednoduché databáze v Access

Obsahem kurzu je vytvořit databázovou tabulku, jednoduchý formulář, sestavu a vybrat data pomocí dotazu

Číslo bloku

Náplň

1.

Tvorba tabulky, vysvětlení základních pojmů, rozdělení a význam datových typů, editace dat v tabulce.

2.

Jednoduchý formulář, vytvoření pomocí průvodce a v návrhovém zobrazení. Grafická úprava formuláře.

3.

Nekonečný formulář, vázaná a nevázaná pole, ovládací prvky formuláře. Úprava formuláře pro tisk.

4.

Sestavy. Seskupování a řazení dat. Grafická úprava sestav.

5.

Výběr dat pomocí dotazu. Vytváření kritérií a použití logických spojek. Výpočty v dotazech.

6.

Souhrnná  práce, individuální vyhodnocení a ukončení kurzu.

Počet hodin: 24                                           Cena kurzu: 1 580,- Kč (60 Kč/hod)     Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 5 100,- ÷ 5 900,-                                škola: 2 800,- ÷ 14 6420,-

 

K05  Jednoduché webové stránky s CSS styly

Obsahem kurzu je vytvoření jednoduché stránky s použitím kaskádových stylů. Stránka bude obsahovat text, obrázky, jednoduché tabulky a odkazy na jiné stránky.

Číslo bloku

Náplň

1.

Základní pojmy jazyka HTML, pravidla pro používání jazyka, externí CSS styl a formátování textu.

2.

Vkládání a obtékání obrázků, bloky a odstavce, formátování obrázků a odstavců.

3.

Externí CSS pro více stránek, texty a obrázky jako odkazy. Seznamy.

4.

Tabulky, vytváření, formátování , editace. Zadání závěrečné práce

5.

Individuální vyhodnocení závěrečné práce a ukončení kurzu.

Počet hodin: 17                                           Cena kurzu: 1 160,- Kč (60 Kč/hod)     Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 3 100,- ÷ 3 900,-                               škola: 1 800,- ÷ 8 840,-

K06  Layouty ve webových stránkách

Obsahem kurzu je vytvoření internetového projektu s více webovými stránkami. Praxe využívání externích CSS stylů, rozdělení stránky na části pomocí  bloků, tvorba menu. . Požadované znalosti – základní znalosti tvorby stránky s použitím kaskádových stylů. Formátování textu, obrázků a seznamů.

Číslo bloku

Náplň

1.

Výhody formátování stránky pomocí layoutů,  Pozicování a obtékání bloků.

2.

Tvorba a použití menu pro přechod mezi stránkami.

3.

Základní principy tvorby větších projektů, nástroje v HTML editorech, souvislý příklad. Zadání závěrečné práce.

4.

Individuální vyhodnocení závěrečné práce a ukončení kurzu.

Počet hodin: 13                                           Cena kurzu: 1 040,- Kč (70 Kč/hod)      Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 3 140,- ÷ 3 940,-                               škola: 2 060,- ÷ 9 580,-

 

K07  Elektronická prezentace

Obsahem kurzu je vytvoření elektronické presentace s použitím grafických prvků a animačních efektů.  

Číslo bloku

Náplň

1.

Základní principy tvorby elektronické prezentace, druhy a použití. Použití nadpisů, textu, seznamů a obrázků.

2.

Animované efekty v elektronické prezentaci. Prezentace jako pomůcka pro přednášku. Prezentace jako smyčka pro účely propagace firmy. Zadání závěrečné práce.

3.

Prezentace závěrečné práce, před kolektivem nebo individuální, podle výběru účastníka kurzu.

Počet hodin: 10                                           Cena kurzu: 520,- Kč (40 Kč/hod)          Minimální počet účastníků: 7

Lektor: 2 260,- ÷ 3 060,-                                škola: 1 140,- ÷ 3 860,-

 

K08  Technická dokumentace v Autocadu 

Obsahem kurzu je používání základních entit programu (úsečka, kružnice a oblouk) a jejich editací při vytváření technické dokumentace se strojnické, stavební a elektrotechnické praxi. Požadované znalosti – čtení technických výkresů.

Číslo bloku

Náplň

1.

Úsečka, kružnice a přímka jako základní stavební prvky výkresu. Zvětšování a zmenšování měřítka náhledu na výkres = základní technika vytváření technické dokumentace. Vrstvy – vertikální rozdělení výkresu pro zvýšení jeho přehlednosti. 

2.

Offset a ořezávání entit, kopírování, otáčení a zrcadlení entit. Oblení a zkosení.

3.

Kruhové a pravoúhlé pole, text, bloky, rohová razítka.

4.

Šrafování a kótování.  Tisk výkresu. Zadání závěrečné práce

5.

Individuální vyhodnocení závěrečné práce a ukončení kurzu.

Počet hodin: 13                                           Cena kurzu: 1 040,- Kč (70 Kč/hod)      Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 3 140,- ÷ 3 940,-                               škola: 2 060,- ÷ 9 580,-


K9  Zpracování dat v grafech.

Obsahem kurzu je vytváření a úprava grafů. Požadované znalosti -základní práce v Excelu – vytváření a kopírování vzorců, formátování buněk.

Číslo bloku

Náplň

1.

Základní pravidla vytváření a úpravy dat, zpracovávaných dále do grafu. Průvodce grafem. Grafické úpravy existujících grafů. Vytváření grafů z nesouvislých bloků dat.

2.

Skládané, skládané procentuální a výsečové grafy. Použití, vytváření, úpravy.

3.

Vytváření a přenášení grafů v prostředí textového editoru. Grafy a texty, grafy a tabulky, tisk dokumentů s grafy. Zadání závěrečné práce.

 

Individuální vyhodnocení závěrečné práce a ukončení kurzu.

Počet hodin: 13                                           Cena kurzu: 980,- Kč (60 Kč/hod)          Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 3 100,- ÷ 3 900,-                                škola: 1 800,- ÷ 8 840,-

 

K10 Tabulky, sloupce a obrázky ve Wordu

Obsahem kurzu je vytváření a editace složitějších objektů při zpracování textových dokumentů. Vytváření  textů rozdělených do sloupců pomocí tabulátorů a  tabulek, úprava existujících textů, obtékání objektů textem, sloupcová sazba. . Požadované znalosti – základní práce ve Wordu – formátování písma a odstavce, práce se soubory

Číslo bloku

Náplň

1.

Vložení tabulky, úprava sloupců a řádků, vypisování a editace dat. Ohraničení a stínování tabulek, umístění na stránce vzhledem k textu.

2.

Složitější tabulky, slučování a rozdělování buněk, rozsáhlé tabulky, výpočty v tabulkách.

3.

Tabulátory. Rozdělení stránky na více sloupců. Vytvoření a úprava formulářů pro tisk. Vkládání a použití zvláštních symbolů. Záhlaví a zápatí stránky na úředních dokumentech.

4.

Vkládání a úprava obrázků. Obtékání obrázků a tabulek textem. Kreslení jednoduchých schémat. Zobrazení dat grafy. Zadání závěrečné práce. 

5.

Individuální vyhodnocení závěrečné práce a ukončení kurzu.

Počet hodin: 17                                           Cena kurzu: 1 160,- Kč (60 Kč/hod)     Minimální počet účastníků: 5

Lektor: 3 100,- ÷ 3 900,-                               škola: 1 800,- ÷ 8 840,-

 

Přihlášky :

Přihlásit se můžet mailem na adrese skola@nosch.cz

V přihlášce stačí uvést Vaše údaje a číslo kurzu, o jeho zahájení budete průběžně informováni.