Nabídka studia

Nabídka studia - Informační technologie(4letý maturitní obor)

Určeno pro absolventy základních škol.

Studijní plán oboru odpovídá požadavkům na profil absolventa střední odborné školy:

Odborné vzdělání oboru zahrnuje:

·         všestrannou znalost práce s uživatelskými programy

·         počítačovou grafiku, kreslení v CAD systémech

·         přehled technického vybavení počítačů

·         stavbu a pokročilou správu počítačových sítí

·         virtualizaci serverů a desktopů

·         databázové aplikace

·         elektrotechnická měření na PC

·         tvorbu informačních systémů, široké využití internetu

·         pokročilou tvorbu a správu webových stránek

·         programování v různých jazycích

·         programování robotů LEGO

·         po celou dobu studia je vyučován anglický jazyk a odborná technická angličtina

·         studenti získají i ekonomické znalosti (ekonomika, management)


 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

 

Do 1. kola přijímacího řízení přijímáme přihlášky ke studiu SOŠ do 1. března 2019 do maturitního oboru 18-20-M/01 Informační technologie.  Přijato bude celkem 30 uchazečů.                                

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 zde

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU zde

Požadavky pro jednotnou přijímací zkoušku z matematiky zde

Požadavky pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury zde

Přijímací řízení se koná na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a řídí se vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu v 1. kole a dalších kolech přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Přihlášky ke studiu

·    Svůj zájem o studium na škole vyjádří uchazeči podáním přihlášky ke studiu.

·    Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

·    Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli střední školy - pro první kolo do 1. března 2019.

·    Pro první kolo může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol se uvádí na obou přihláškách stejné! Uvedené pořadí škol na přihlášce ke studiu není pro uchazeče závazné, o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uplatněním svého zápisového lístku.

·      Každé přihlášce je přidělen kód – registrační číslo a tento je oznámen zákonnému zástupci uchazeče.

·      Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče se na přihlášce nevyžaduje.

·      Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami přikládá k přihlášce „Doporučení školského poradenského zařízení“.

Přijímací zkouška

·      V přijímacím řízení se pouze přijímací zkouška formou jednotné zkoušky.

·   Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.

·      Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech: 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019.

·     Každý uchazeč může písemné testy konat dvakrát - v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

·      Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek.

·     Ředitel střední školy rozhodne o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky uchazečům s doloženými speciálními vzdělávacími potřebami.

Zveřejnění kritérií přijímacího řízení

·     Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna (podle § 60 odst.4 písm. a) školského zákona).

·     Pro další kola příjímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola příjímacího řízení.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

·    Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

·     Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

·     Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Zápisový lístek

·      Zápisový lístek vydává žákům základní školy tato základní škola, ostatním uchazečům příslušný krajský úřad.

·    Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

·     Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. (To neplatí pouze v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Odvolání proti nepřijetí

·     Podle § 60 odst. 19 školského zákona v platném znění je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy. O odvolání rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Další kola přijímacího řízení

·     Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení 1. kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

·     Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.


Pro školní rok 2019/2020 přijímáme přihlášky ke studiu pro:

 

4letý obor 18-20-M/01 Informační technologie - přijato bude celkem 30 uchazečů

 

Bližší informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách školy, na Dnech otevřených dveří.

DALŠÍ INFORMACE ke studiu Vám poskytne:

·         Mgr. Naďa Tománková, výchovný poradce

·         Mgr. Pavel Michelsohn, ředitel školy, i ostatní vyučující.